O nas Blog Kontakt Microsoft Partner

Dotacje na systemy informatyczne dla Deweloperów i Firm Budowlanych.

Dotacje na systemy informatyczne dla Deweloperów i Firm Budowlanych.

Mamy przyjemność ogłosić pojawienie się programu Unijnego na zakup oprogramowania dla Deweloperów i Firm Budowlanych produkowanego przez THTG.

Program dotyczy firm mających siedzibę lub oddział (dotyczy także nowo założonych) w województwie śląskim. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 1 000 000 zł (50% subwencji).

DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.

 

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP.

DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w działalności gospodarczej jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego działania będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat. W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez Beneficjenta. W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz – wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:

 • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
 • B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
 • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Wsparcie w ramach przedmiotowego działania nie będzie obejmowało dostępu do Internetu. Budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020). Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogą się przyczyniać do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobom z niepełnosprawnościami. Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Typy projektów:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Aby otrzymać wsparcie, przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym musi mieć charakter inwestycji początkowej. W ramach konkursu dopuszcza się wyłącznie wsparcie inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014, tj. inwestycji stanowiącej:

inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego zakładu.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Dzialanie_3.3_RPO_WSL_koszty_kwalifikowane

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Instytucja Pośrednicząca:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

Termin naboru:

 • od dnia 29 sierpnia 2016 (od godziny 8:00)
 • do dnia 6 października 2016 (do godz. 12:00).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Finanse:

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 15 200 000,00 EUR (67 276 720,00 PLN) 
a. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego: 2 710 160,00 EUR (11 995 439,18 PLN)
b. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego: 2 769 440,00 EUR (12 257 818,38 PLN)
c. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego: 
7 422 160,00 EUR (32 851 222,38 PLN)
d. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego:  
2 298 240,00 EUR (10 172 240,06 PLN)

Poziom dofinansowania projektu:

1. w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1377):

 • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
 • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

2. w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2010):

 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

3. w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1417):

 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

4. w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Minimalna kwota dofinansowania projektu:                        50 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:                    500 000,00 PLN

Minimalny wkład własny beneficjenta:

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, „Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego”.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BLOGA